Educatie

De Sociocratische Kringorganisatiemethode

Gelijkwaardigheid – Verbonden – Zelforganiserend

Gelijkwaardigheid
Besluiten nemen op basis van consent; geen overwegend en beargumenteerd bezwaar van een van de deelnemers.
Consent is geen consensus; je hoeft het niet eens te zijn met het besluit om toch je consent te geven. Zolang je bezwaren maar niet overwegend zijn. Geen consent geven is ook geen recht van veto, doch recht van argument.
Iedereen beschikt over hetzelfde middel om invloed uit te oefenen op de te nemen beslissingen, dat maakt de gelijkwaardigheid.

Het geheel is gebaseerd op het kringproces van 3 delen/taken:
1. leiden: opdracht en richting geven en zo nodig bijsturen na terugkoppeling van deel 3.
2. uitvoeren: uitvoeren van de opdracht.
3. meten: meten en terugkoppelen van het resultaat naar het eerste leidende deel.

Verbonden en Zelforganiserend
Een kring is een autonome (zelforganiserende) groep personen die verantwoordelijk is voor het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling.
De besluitvorming tav het beleid vindt uitsluitend plaats in de kring en de kring delegeert aan zijn deelnemers de 3 taken: leiden, uitvoeren en meten. Het verkiezen van de meest passende personen voor de 3 taken gebeurt uitsluitend met consent, na een open discussie over ieders mogelijkheden en belangen.

Hoe gaat het in de praktijk?
Er komt een omschrijving waar de kringen een besluit over moeten nemen binnen een afgesproken tijd.
Elke kring heeft een gesprekleider die zorgt dat de de uitwisseling in rondes verloopt zonder discussies en dat iedereen voldoende aan bod komt (eventueel een afgesproken tijd). De besluitvorming verloopt in drie rondes:

1. Beeldvorming. Er kunnen aan de leider en aan elkaar vragen worden gesteld totdat duidelijk wordt wat het probleem voor iedereen persoonlijk inhoudt.
2. Meningsvorming. Aan een ieder wordt om beurten om hun mening gevraagd en een mogelijke oplossing aan te dragen. Als de tijd het toelaat kunnen hiervoor meerdere rondes gebruikt worden. Alle mogelijke oplossingen en voorwaarden worden opgeschreven; zoveel mogelijk overeenkomsten opgezocht en onderstreept.
3. Besluitvorming. De gesprekleider (eventueel met de hulp van anderen) formuleert hieruit een voorstel en vraagt consent aan de deelnemers. Degenen die het voorstel niet goedkeuren steken hun hand op en er volgt een rondje met de argumenten en veranderingen die de deelnemer wel zou goedkeuren. Dit wordt ook opgeschreven. Dan wordt er door de gesprekleider (eventueel met de hulp van anderen) een nieuw voorstel samengesteld uit de individuele veranderderingen.
Hierover wordt weer consent gevraagd. Het proces herhaalt zich totdat er een voorstel op tafel ligt waarbij iedereen consent gegeven heeft.
Als er binnen de afgesproken tijd niet tot een besluit kan worden gekomen, wordt het proces verschoven naar een volgende bijeenkomst.

Write a Reply or Comment

Your email address will not be published.